1 wrz 2013

Konferencja Gwara i Tekst w Krakowie

Wydział Polonistyki UJ
Katedra Historii Języka i Dialektologii WP UJ
Program konferencji
GWARA I TEKST
Kraków, 27–28 września 2013 r.
27 września (piątek)
9.00–10.00 – Rejestracja uczestników, hol przed Librarią, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1. piętro, ul. Jagiellońska 15
Libraria, Collegium Maius UJ – obrady plenarne, godz. 10.00–13.30
Otwarcie konferencji
Wystąpienie Dziekana Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Renaty Przybylskiej
Obrady plenarne
Prof. dr hab. Halina Pelcowa (UMCS), Tekst gwarowy – oral history w perspektywie etnolingwistycznej
Doc. Elena Syanova (Rosyjska Akademia Nauk, Sankt Petersburg), Ethnic identity of Russian-Ukrainian dialect speakers in Voronezh region
Prof. dr hab. Halina Kurek (UJ), Tożsamość kulturowa polskiej wsi w epoce globalizacji i przemian społeczno-ekonomicznych
Dyskusja
11.45–12.00 – przerwa na kawę
Dr hab. Jerzy Sierociuk, prof. UAM (UAM), Gwara jako język/mowa środowiska oralnego
Prof. dr hab. Halina Karaś (UW), O reprezentatywności tekstów gwarowych – podstawy planowanego Korpusu Gwar Polskich
Prof. dr hab. Janina Labocha (UJ), Pamięć i zapomnienie w narracji autobiograficznej
Dyskusja
Libraria – koncert Moniki Makowskiej (skrzypce) i Jana Oberbeka (gitara klasyczna), godz. 13.30–14.00
Bankiet – godz. 19.30
OBRADY W SEKCJACH
godz. 15.00-19.00
Sekcja A (ul. Grodzka 64, s. 06)
Dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, prof. UKW (UKW), Gwara kociewska we współczesnych tekstach
Pomeranii
dr hab. Maciej Mączyński, prof. UP (UP, Kraków), Gwara podhalańska z perspektywy miłośników Tatr
Dr Zofia Kubiszyn-Mędrala (UJ), Ludowy tekst artystyczny jako źródło poznania gwar (na przykładzie
„Wesela hoczoskiego…”)
Dr Anna Mlekodaj (PPWSZ, Nowy Targ), „Gwarom sie nie ino godo”. O potencjale literackim gwary
podhalańskiej
Mgr Michał Przywara (Uniwersytet Ostrawski, Czechy), Twórczość gwarowa we współczesnej literaturze
Śląska Cieszyńskiego
Dyskusja
17.00–17.20 – przerwa na kawę
Dr Monika Kresa (UW), Między kiczem a autentyzmem – stylizacja na gwary podlaskie w serialu
„Blondynka” (reż. Maciej Gronowski)
Mgr Ilona Gumowska (UMCS), Gwara w reklamie – sposoby i funkcje wykorzystania gwary w tekstach
reklamowych
Mgr Joanna Kulczyńska (UJ), O tym jak się „słonko tyrtoli”. Gwara sandomierska w poezji Stanisława
Młodożeńca
Mgr Katarzyna Staniszewska-Kogut (UP, Kraków), Wiersze Józefa Gary jako wilamowicki tekst gwarowy
Dyskusja
Sekcja B (u. Grodzka 64, s. 302)
Dr Tomasz Kurdyła (UJ), Charakterystyka gwar krośnieńskich
Dr Małgorzata Frąckiewicz (UwB), Charakterystyczne cechy gwary łomżyńskiej jako świadectwo języka
mówionego różnych pokoleń mieszkańców Łomży i okolic
Mgr Anna Łucarz (UKW), Jo, tera je fertich masakra – gwara kociewska wczoraj i dziś
Doc. Наталія Хібеба (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki), Диференціація назв наречених
відповідно до етапів у текстах про весілля на Бойківщині
Dr Anna Piechnik-Dębiec (UJ), Gwara w języku prasy lokalnej (na przykładzie „Głosiciela”)
Dyskusja
17.00–17.20 – przerwa na kawę
Mgr Ирина Бакланова (Rosyjska Akademia Nauk, Sankt Petersburg), Особенности номинации
женских украшений в севернорусских говорах
Dr Justyna Garczyńska (UW), Analiza akustyczna samogłosek w gwarze kurpiowskiej
Mgr Katarzyna Potępa (UJ), Realizacja zmiennej (å) w polszczyźnie mówionej inteligencji wiejskiej (na
przykładzie Podola-Górowej k. Gródka nad Dunajcem)
Mgr Ewa Leśniak (UP, Kraków), Powiedzenia i przysłowia gwarowe we wsi Przyszowa funkcjonujące do
dziś
Dyskusja
28 września (sobota)
OBRADY W SEKCJACH
godz. 9.00–11.30
Sekcja A (ul. Grodzka 64, s. 06)
Dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN (IS PAN, Warszawa), Wielojęzyczność i wielokulturowość w słownikach gwarowych z obszaru pogranicza polsko-wschodniosłowiańsko-litewskiego
Dr Jan Fellerer (Uniwersytet Oksfordzki), Miejska gwara lwowska do 1914 roku – źródła i problemy badawcze
Dr Katarzyna Czarnecka (IJP PAN, Warszawa), Tekst literacki jako źródło informacji o nieistniejącej już gwarze kresowej (Andrzej Mularczyk, „Każdy żyje jak umie”)
Mgr Oksana Zakhutska (UW), mgr Ludmiła Januszewska (IJP PAN, Warszawa), Osobliwości stylistyczne polszczyzny mówionej na Ukrainie za Zbruczem (na przykładzie polszczyzny szlacheckiej i chłopskiej wybranych wsi)
Mgr Beata Bednářová (Uniwersytet Ostrawski, Czechy), Dialekt polski na Syberii
Mgr Ekaterina Popova (Uniwersytet Ostrawski, Czechy), Polskie gwary Syberii: gwara mieszkańców polskojęzycznych wsi w Buriacji i Chakasji
Dyskusja
11.00–11.30 – przerwa na kawę
Sekcja B (ul. Grodzka 64, s. 09)
Dr Maciej Rak (UJ), Tekst gwarowy w świetle statystyki leksykalnej (na materiale podhalańskim)
Dr Beata Ziajka (IJP PAN, Kraków), Konceptualizacja dziecka w języku mówionym mieszkańców wsi
Dr Iwona Bielińska-Gardziel (IS PAN, Warszawa), Polskie gwarowe nazwy rodzinne w ustnych relacjach o rodzinie i słownikach gwarowych
Dr Monika Buława (IJP PAN, Kraków), Zagadnienia aksjolingwistyczne w dialektologii – stan i perspektywy badań
Mgr Tomasz Jelonek (UJ), Miejsce i funkcja mikrotoponimów w polszczyźnie mówionej mieszkańców wsi (na przykładzie mikrotoponimii Truskolas i wsi okolicznych w powiecie kłobuckim)
Dyskusja
11.00–11.30 – przerwa na kawę
Sekcja C (ul. Grodzka 64, s. 302)
Doc. Ганна Дидик-Меуш (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), Писемні тексти періоду ранньомодерної України і мовний портрет їх авторів
Dr Maria Trawińska (IS PAN, Poznań), Cechy gwarowe w świetle kursywy gotyckiej
Dr Błażej Osowski (UAM), Wielkopolskie słownictwo gwarowe w kontekście historycznym
Mgr Konrad K. Szamryk (UwB), Północnopolska leksyka gwarowa w XVIII-wiecznych kazaniach Krzysztofa Kluka
Dr Justyna Kobus (UAM), Opis statyczny czy dynamiczny fleksji gwarowej – rekonesans badawczy
Dyskusja
11.00–11.30 – przerwa na kawę
OBRADY PLENARNE – ul. Grodzka 64, s. 06
godz. 11.30–14.00
Prof. dr hab. Józef Kąś (UJ), Gwara w słowniku gwarowym
Doc. Наталя Хобзей (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), Текст як ілюстрація діалектного словника
Doc. Тетяна Ястремська (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), Текст як джерело дослідження діалектної системи
Prof. dr hab. Bogusław Wyderka (UO), Problemy teoretyczne współczesnej dialektologii
Dr hab. Kazimierz Sikora (UJ), Incipit w dialogicznym tekście gwarowym
Dyskusja
Podsumowanie konferencji (dr hab. Kazimierz Sikora, dr Maciej Rak)

Brak komentarzy: